Per un millor aprofitament dels recursos

Millora de la gestió ambiental

La gestió ambiental és un aspecte fonamental de la nostra política empresarial, la qual cosa demostra la nostra implicació quant al compliment de les obligacions relatives al medi ambient. Per a això i sempre que sigui possible, desenvoluparem les nostres activitats de manera que ens permetin un millor aprofitament dels recursos i considerant la prevenció de la contaminació ambiental com una cosa prioritària. És per això que comptem amb indicadors específics i mesurables en aquests termes.

REDUIR I CONTROLAR LA CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA ​

Complim amb la legislació relativa a les emissions atmosfèriques, realitzant els controls periòdics requerits. S'han eliminat tots els productes que pel seu contingut estan classificats com a cancerígens, mutagènics i tòxics per a la reproducció. S'ha dut a terme la instal·lació de un depurador tèrmic per al tractament de les emissions i així donar empleno al RD 117/2003, amb una inversió de 450.000 € .

OPTIMITZAR EL CONSUM DE RECURSOS NATURALS ​​

La meta està encaminada a la reducció del consum d'aigua. Per a això s'han substituït els antigues màquines de revelat de planxes, per unes altres que redueixen el seu consum en més d'un 50%. Es realitzen controls analítics dels abocaments regularment, complint amb la normativa vigent. En aquesta mateixa línia s'està treballant en la instal·lació d'evaporadors industrials per a la recuperació d'aquest aigua.​

REDUIR LA GENERACIÓ DE RESIDUS​

La nostra meta està encaminada a la reducció en la generació de residus. S'han eliminat els transformadors amb contingut de PCB. S'ha condicionat una zona per a la ubicació dels residus especials, estant protegits dels agents meteorològics i s'han col·locat cubetes que asseguren que no existeixin possibles incidents per fugides o pèrdues. Tots els residus són gestionats per tractadors autoritzats.

MILLORAR LA COMUNICACIÓ A l'EXTERIOR RELATIVA A la GESTIÓ MEDIAMBIENTAL ​

La nostra meta és mitjançant l'actualització de la pàgina web, informar de la gestió mediambiental, divulgant les accions que en aquesta matèria es duguin a terme.

MILLORAR LA GESTIÓ DELS RESIDUS ​

Complim amb la legislació relativa a les emissions atmosfèriques, realitzant els controls periòdics requerits. S'han eliminat tots els productes que pel seu contingut estan classificats com a cancerígens, mutagènics i tòxics per a la reproducció. S'ha dut a terme la instal·lació de un depurador tèrmic per al tractament de les emissions i així donar empleno al RD 117/2003, amb una inversió de 450.000 € .

RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA ​

En aquest apartat Litografia Rosés se suma a les polítiques de sostenibilitat del medi ambient, mitjançant utilitzar en un percentatge d'un 50% papers subministrats per paperers que tenen certificats de cadena de custòdia FSC .

INFORMACIÓ LEGAL