ISO 9001

Litografia Rosés S. a. segueix escrupolosament el Sistema de Gestió de Qualitat conforme a la norma UNE-EN ISO 9001. Aquesta norma confirma les bones pràctiques de Litografia Rosés S.A. i reconeix la maduresa i eficàcia del seu Sistema de Gestió de la Qualitat,  al mateix temps que ratifica el seu compromís amb la millora contínua.

En l’actualitat hem integrat el Sistema de Gestió de Qualitat, la Gestió Mediambiental conforme a la norma UNE-EN ISO 14001:2004  i la Prevenció en Riscos Laborals OHSAS18001:1999. El Sistema Integrat de Gestió de la Qualitat, Prevenció de Riscos i la Gestió Mediambiental  ha estat desenvolupat tenint en compte els serveis que subministrem, els processos que per a això emprem, el nostre respecte per les persones, el nostre compromís amb el medi ambient, així com la nostra estructura organitzativa, la fi de la qual és ajudar l’empresa a identificar les activitats, establir les metodologies, assignar les responsabilitats i proporcionar els recursos necessaris. L’objectiu és disposar d’una gestió orientada a facilitar un servei que satisfaci els requisits i les expectatives dels nostres clients, així com els requisits legals i/o reglamentaris, que redueixi sistemàticament els accidents i els residus generats, en les activitats internes, que avaluï els contractistes i proveïdors de manera contínua, que fomenti entre els nostres empleats el sentit de la responsabilitat en el servei al client, a la qualitat dels treballs i a la preocupació per les persones i pel medi ambient, proporcionant-los la formació adequada per al desenvolupament de la seva carrera professional i motivant-los per a millorar contínuament les tasques desenvolupades.

La Direcció de Litografia Rosés S. a. demostra el seu compromís amb la implantació del Sistema Integrat de Gestió així com amb la millora contínua de la seva eficàcia, establint una Política de Qualitat, Prevenció i Medi ambient que és coneguda per tota l’organització. Amb això pretenem incrementar la nostra competitivitat, guanyar la confiança dels nostres clients i aconseguir un sentiment de satisfacció entre els nostres empleats per la pertinença a la nostra organització i per la qualitat del treball realitzat.

INFORMACIÓ LEGAL